green parel

 
 

یک گام بسوی خلاقیت های مشترک                          

 یک گام بسوی خلاقیت های مشترک

  

 

جمع از فرهنگیان ساختارشکن و کثرتگرا بدور از دغدغه های سیاسی در خط ضرورت تفاهم قرن بیست ویکمی دست به اقدام جسورانه زده و نهاد مدنی و فرهنگی جمهوری سخن را در تاریخ اول اپریل 2017 اساسگذاری کردند. حضور سبز و شکوهمند عدۀ زیادی از فرهنگیان و هنرمندان؛ گواه و مصداق ضرورت تشکیل چنین نهاد فرهنگی هنری  می باشد.

جمهوری سخن توانست، هفت اقلیم { شعر، داستان،تیاتر،سینما، نقاشی و پیکره تراشی و موسیقی} را زیر یک سقف در کنارهم و در ارتباط و همکاری باهم در غربتکدۀ هالند، به گردش آورد .

جمهوری سخن، تلفیق صدا ها و تکثیر تصاویر است. زمینه ای که در آن، هفت كوچه ریزوم، در بطن هفت اقلیم ترکیب می شوند. ققنوسی است که از حنجره آن ، شعر، داستان، سینما، نقاشی، پیکرتراشی، موسیقی، نقد،کاریکاتور، نظریه های تازه... به گونۀ بهم پیوسته بیرون می ریزد. جمهوری، آبشاری که با اشعۀ موج آبی تا انحنای متن و هنر می تابد . خانۀ مشترکِ هموندانی که بشکلی از اشکال در درون فعالیت های خلاقانۀ فرهنگی نفس می کشند. کلبه ای که در حلاوت آن، میراث های بومی با نگرش و روش نرم، به بافتار می رسند. جمهوری سخن، به اتکای تخیل و خرد، راهی است بسوی تخصصی شدنِ فعالیت های ادبی و هنری. روزنه ای بسوی دالان های روشنِ فردا.

محتوای این جشن تأسیسی نشان داد که جمهوری سخن، نمادی از همآوایی صدا های دور افتاده از هم است، پلی است به سوی تماس و ارتباط و نگرشِ در هفت اقلیم هنر.

 در این جمهوری، هر سخنورزی که با نوعی از تخیل و خلاقیت درگیر است، می تواند از حفره های سایه دار و تمثیلی، بسوی شور مشترک به پرواز درآید. جمهوری سخن، از ابتدای تابیدن، در اتمسفیر جمعی نفس می کشد و انواع هنر و سخن را در کنار هم، برسمیت می شناسد.  نویسنده گان، هنر مندان ، شاعران و همه اهالی فرهنگ می توانند با حضور فعال شان، طلوع کار مشترک را بشارت دهند.