green parel

 
 

 

 احتکار سیاسی و اقتصادی

سعيدى تحليلگر سياسى افغانستان

 

 

افغانستان و مردمش در روزهای دشواری قرار دارند، زمامداران درگیری زد و بندهای سیاسی و منافع شخصی اند، محتکرین دست به احتکار زدند و قیمت ها به اوج خود رسیده است. اگر سری به جامعه بزنید میبینید که وضعیت خوب نیست، مردم در بازار سرگردان اند هرکس بفکر اینست که آرد و روغنی را ذخیره کند... دولتمردان چرا خاموش اند؟ وظیفه اینها چیست؟ 

باور کنید وضعیت خوب نیست! حتی دستهای کار میکند که این کشور مستقل و آزاد ما را تجزیه کنند، دست های کار میکنند که ما را خار نمایند. یکی از رهبران خود را مدافع جمهوریت قلمداد میکند، دیگری خود را رهبر حکومت همه شمول و فراگیر میداند... بیایید که همه ی ما مدافع افغانستان باشیم، مدافع این سرزمین باشیم، مدافع مردم مظلوم باشیم. ما اگر مدافع جمهوریت هستیم و یا مدافع حکومت همه شمول این درد ما را دوا نمی کند. همه ی ما مدافع افغانستان واحد باشیم، مدافع ملت واحد باشیم و مدافع برقراری صلح و امنیت در کشور باشیم... چه دروغهای را که به مردم میگوییم، چه فریبکاری های را که انجام میدهیم؟!

سیاسیون با بی تفاوتی های شان و عدم تشکیل یک تیم واحد برای گفتگو با طالبان هم افغانستان را از دست میدهند و هم قدرت را. و کسانی هم در دور و بر اینها هستند که با پاسپورت بدست داشته آماده گریختن اند، نه ریشه ی دارند و نه بیشه ی، نه نسبت به این کشور پیوند و تعلقی دارند. شورای ملی در این ارتباط باید خاموش ننشیند، فعالین سیاسی و اجتماعی باید خاموش ننشینند. یکتعداد چاپلوش ها، موزه پاک ها و ابن الوقت ها نسبت به نگرانی ما انتقاد میکنند، این را بدانند که کشور در حالت خوبی نیست. بیایید که بخاطر دفاع از افغانستان و مردم آن، بخاطری که میدان را طالب نبرد یکی شویم، برای سرنوشت افغانستان فکر کنیم. انسانهای پست فطرت جیب های خود را پر کردند حالا میخواهند بگریزند، این خاینین و فرصت طلبان را نگذارید که بگریزند. همین لحظه طالبان با امریکایی ها در یک زد و بند هستند بخاطر رهبری آینده افغانستان. دولتمردان ما بفکر منافع شخصی خود هستند، هیچکدام بفکر افغانستان نیستند، هیچکس بفکر مردمی که لقمه ی نانی ندارند نیست، بفکر مردمی که در خط تهدید مرض کرونا قرار دارند نیست.

ای دولتمردان! از منافع شخصی بگذرید به این وطن خیانت نکنید، سرنوشت وطن را درست رقم بزنید، این چوکی اگر با این وضعیت باشد برعلاوه که مردم تباه میشوند این چوکی به خون شما هم تر خواهد شد و تاریخ در باره شما قضاوتی بی رحمانه ی خواهد کرد.

به سیاسیون افغانستان صدا میکنم و آرزو میکنم که هرچه زودتر یکجا شوید، بیایید یکی شوید، بیایید یکی شویم. اگر شما معطل باشید که آقای اشرف غنی و عبدالله مشکل کشور را حل میکنند که اینها نه در گذشته توانستند که مشکل را حل کنند و نه هم در آینده میتوانند. شما اگر وطن را دوست دارید، وطن حکم ناموس و حکم مادر را دارد، بخاطر دفاع از این ناموس بیایید که متحد شویم. 

اگر این رهبران سیاسی جور نمی آیند و به این بحران پایان نمی دهند، بهتر است که ملت دست خود را یکی کرده و اینها را از سر راه دور کنند. علیه اینها آماده هرگونه حرکت ملی باشیم، و کسانی هم که به اینها چاپلوسی میکنند خاینین بیش نیستند. نزد ما افغانستان مهم است، منافع این ملت مهم است نه منافع شخصی این تیم و آن تیم.