green parel

 
 

پیام هیت رهبری برنامه تلویزیونی اروپایی دریچه بهار بمناسبت تجلیل زادروز زرغونه ولی

پیام هیت رهبری برنامه تلویزیونی اروپایی دریچه بهار بمناسبت تجلیل زادروز یکی از مسوولین دریچه بهار، چهره فعال سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ،شاعر و نویسنده بانو زرغونه ولی

بانوی فرهیخته زرغونه جان عزیز!
خورسندیم که در جمع بزرگ از بیننده گان دریچه بهار زاد روز شما بانوی سیاسی،ادبی و فرهنگی را جشن می گیریم،نقش شما در مبارزه برای دفاع از حقوق زنان برجسته بوده و الگوی است برای به پا شدن زنان و راهی است در جهت آزادی زنان میهن عزیز ما و این را شما در دوران کاندیدای تان در دور هفدهم پارلمان افغانستان به خوبی نشان دادید،کار کرد های شما در جهت رشد و حفظ ادبیات و فرهنگ‌ دیار ما برجسته بوده چنانچه ما شاهد سه مجموعه شعری و مقاله های شما زیر عنوان نوای زن می باشیم که بیانگر احساس بلند شما و نشان دهنده قلم توانای تان می باشد.
نقش و سهم برجسته شما منحیث یک تن از مسوولین برنامه تلویزیونی اروپایی دریچه بهار در جهت تهیه و ثبت بخش های مختلف برنامه دریچه بهار ارزنده بوده و بیان پشت کار و توانمندی شما می باشد.
ارزو‌ داریم انچان که تا حال در بخش های مختلف درخشیده اید بعد از این درخشان تر راه و آرمان تانرا ادامه داده و بیشتر مصدر خدمت برای انسان جامعه درد دیده ی ما شوید.
راه تان سبز و اهداف انسانی تان تابان باد.
صد ساله شوید،با محبت و عشق زیست کنید و تازه بمانید.
درود و مهر
هیت رهبری برنامه اروپایی تلویزیونی دریچه بهار
هامبورگ،بریمن
۲۳ مارچ ۲۰۲۰


*******

پیام صمد کارمند

امروز زاد روز همکار ‌و دوست خوبم بانو‌ زرغونه‌ولی عزیز است،بانوی که فعالانه در میدان سیاست،فرهنگ‌، ادبیات قرار داشته و پیوسته به کار و فعالیت خویش ادامه داده و الگوی خوب در مبارزه بخاطر دفاع از حقوق زنان دیار ما می باشد.خورسندم که یکجا با هم برنامه اروپایی تلویزیونی دریچه بهار را ایجاد و رهبری نمودیم، طی سال‌های اخیر دست آورد های معین در کار و مبارزه مشترک ما وجود داشت که آنهمه را قدر و حرکت بی پایان دارم.

بانو ولی عزیز!
زاد روز تان خجسته باد ، راه و اندیشه تانرا تابان و جاویدان خواهم، صد ساله شوید و همچنان سرفراز و موفق بمانید.
با درود و مهر
صمد کارمند