green parel

 
 

تاریخ به عقب نمی گردد! 


 
5ميزان، روز آغاز حاكميت سياه دلان طالب در افغانستان ، برگشت سنت قرون گذشته و تطبيق قوانين كهنه و فرسوده آن زمان بالاى انسان هاى ازاده قرن 21 و مدرن شهرى ، اغاز روز هاى دشوار بدترين خشونت عليه زنان و روز نابود كردن بزرگترين ارزش هاي فرهنگئ ما،روز شهادت داكتر نجيب الله ريس جمهور با وقار افغانستان  كه بيرحمانه به پايه دار  آويخته شد 
، روز ماتم ملى در سراسر افغانستان 
خاطرات تلخ ان دوره كه با ترس و وحشت همراه بود تا امروز با خود دارم.
طالبان حالا داكتر نجيب الله را وطندوست و قهرمان خطاب مي كنند، 
عبدالشكور مطمين در مصاحبه با برنامه كاكتوس 
وى را  قهرمان خطاب كرد و از به دار  آويختن شهيد نجيب الله انكار كرد و گفت طالبان مسووليت انرا نپذيرفتند

 
ده ها سوال  در ذهن ما خطور مى كند 
پس چه كسى وى را نا جوانمردانه به پايه دار كشيد و  إعدام كرد 
ISI 
پاكستان و همدستان بين المللى شان ؟ 
در مورد اين قضيه بيشتر داستان ها نوشته شده  است 
ولى تحقيق صورت نگرفت و رسمن قتل داكتر نجيب الله را طالبان  و ISI
پاكستان قبول نكردند 
و مهر بر زبان داشتند 
من كه در آنزمان در كابل بودم،چشم ديدم حكم ميكند كه پس از ورود طالبان ،وي به پايه دار برده شده و پس از اعدام به نمايش گذاشته شد.

 
اينكه توسط كى اين إعدام حكم و تطبيق شد 
سوال است كه تا حال بشكل رسمى پاسخ دريافت نشده است ؟ 
ان روز وحشتناك كه كابل را سياه پوشان قرن تسخير كرده بودند حتى زبان پشتو را درست نمى دانستند 
صبح وقت پير مردى در سر خر سرچپه نشسته بود و در أطراف بلاك مكروريان ها با دو طالب دور داده مى شد و ميگفتند كه اين مرد پير يك بوجى سمت را دزديده  است 
پير مرد سرسفيد با ريش ژوليده و لباس هاى كهنه  داد مى زد از درد شلاق و مى گفت من نكردم دروغ است  تهمت است ، آن سياه پوشان كه پشتو هم بمشكل حرف مى زدند چيزي با هم گفته و مى خنديدند،مردم از ديدن اين وضعيت ترسيده و وحشت زده بوده به كه سياست شان منجر به آمدن طالبان بود نفرين مى كردند  تعدادى از روشنفكران باقى مانده در كابل مخفى شده بودند،تعدادى هم دستگير و تعدادى هم از كشور فرار كرده بودند.
خاطرات  غمگين و وحشتبار از ان دوره سياه با خود  دارم و آن روز هاى  دشوار ثبت تاريخ زندگى من خواهد بود  
داكتر نجيب الله مبتكر مشى مصالحه ملى در افغانستان 
با وجود كه برخي از رهبري حزب با چنين راه برد وى  موافق نبودند ولى اين پروسه ناكام  با حمايت اتحاد شوروى سابق را اندازى شد 
كه  مردم ما هزاران قربانى را متقبل  شده اند 
و حكومت دموكراتيك سقوط كرد جايش را به اپوزسيون مخالف و بلاخره به طالبان عِوض كرد 
درسى از تاريخ حزب با تجربه شده بود 
كه امروز بار ديگر با سياست هاى ضد و نقيص دولت و نگرفتن تجربه از ان دوره ريس جمهور غنى هم با برادر خواندن طالبان و رهايى زندانيان انان 
و كشيدن نام اين جنايتكاران از لست سياه  ملل متحد و حقوق بشر برايشان  هويت جهانى داد كه  جهانيان انان را جهت حل پروسه صلح در افغانستان در كشور هاى مختلف دعوت كرده و انان را از تربيون هاى جهانى به معرفى گرفتند كه امروز نقش اساسى را با نپزيرفتن دولت افغانستان در پروسه صلح به دست دارند
گفته هاى از شهيد نجيب الله را كه ارزوى تامين صلح را در كشور داشت بياد دارم؛
مى گفت هموطنان همه با هم برداريم ،بيايد مشكلات را راه تفاهم  و مباحثه حل و فصل نمايم ،قتل و كشتار بس است 
بيايد به خاطر اسايش مردم راه صلح را انتخاب كنيم 
ولى انان با ترفند هاى ضد صلح  قدرت را به دست گرفتند و  هر ظلم را كه خواستند بالاى مردم روا داشتند 
قابل عطف توجه حكومت و نيرو هاى مترقى  است توجه به اتحاد همبستگى تمام اقوام ساكن كشور بخصوص منسجم شدن تمام جزاير جدا شده از بدنه حزب در 
وضعيت كنونى زير يك چتر نقش ارزنده دارد زيرا بيشترين انديشوران سياسى وطنپرست و صادق اعضاى پر افتخار اين حزب استند كه مردم افغانستان با گذشت زمان و تجربه چندين ساله به اين امر متعقد گرديده اند  و مردم ما أنتظار بيشتر از انان  دارند ، عدم توجه نخبه گان ،سياسيون به اين مسله تكرار  بار ديگر 
آن دوره در قدرت سياسى كشور  خواهد بود .

 
روح شهيد نجيب الله با جمله شهداى راه ازادى شاد 
و كار نامه هايشان گرامى باد. 
زرغونه "ولى" مورخ 27.09.2019