green parel

 
 

 

دردم مي ايد

زرغونه ولی

   

دردم مي ايد

دردم مي ايد مرا از ناله ء زنانهء كه زني به اتش سوختانده ميشود

دردم مى ايد از زن ستيزي هموطنم

دردم مي ايد از ناداني و بيسوادي مردم ام

وأي زن تو كه حقير ترين ومظلوم  ترين قشر جامعه ما استى 

ايا جرم تو مطابق به  قانون شرعيت تثبيت شد

يا  اينكه زبان قانون مابسته ماند

و تن مطلو م ومريضت  را افراطيون مسلما ن  نما اگاهانه به اتش كشاندن 

و چشمان مادرت را او هم يك زن است در نوروز پر اشك كردند

دردم مى ايد وسخت دل تنگم

ايا قانون وطنم بخاطر قتل تو وصدها تن از جنس تو كه توسط زن ستيزان به اتش  كشانيده مى شوند در دفاع قرار خواهد گرفت 

ويا اينكه مرگ تو هم به فراموشى سپرده خواهد شد

هموطنم  تن تو هم درد دارد چرا كه  ما اعضاى همديگريم 

درد دارم.  دردم مى ايد

سروده شده در شفاخانه ايپندورف هامبورگ جرمنى  

١٩.٣.٢٠١٥ 

سروده شده در شفاخانه ايپندورف هامبورگ