green parel

 

فکر چیست ؟ 

رحیم حبیبی

 

بخش اول 


 

فکر در حقیقت یکی از دغدغه های بسیار پیچیده بشر از همان اوان حضورش در طبعیت ,  تا ابد بمثابه یک ی از حربه  و ابزار  ,  یا او را بمدارج بالای انسانی ارتقا داده   و یا برعکس  اورا به پلید ترین ووحشی ترین موجود روی زمین مبدل ساخته است  .

فکر یعنی پدیده که جریان زنده گی  همه ای بشررا  , تحت ادره و نظارت خود , قرار داده است .

علما ی عرصه های فکری و روان شناسی درینمورد تعریفی چنین داده اند : 

فکر یکی از اعمال ذهنی بشر است که با  بکار گیری ان , بشر توان شناخت و یا تحلیل مسایل را بصورت تجربی و استدلالی خواهد ؛ داشت . 

 انچه مسلم است , اینست که استفاده از هر ابزاری چه مادی , چه مجازی دارای قواعد و اصول ویژه خود میباشندتا استفاده کننده را در صورت پیروی از ان به هد ف مطلوب و شایسته ای برساند 

بقول مولانای بزرگ که در مثنوی مولوی خویش انرا چنین بیان داشته است :

ای برادر تو  همان  اندیشه ای مابقی تو  استخوان و ریشه ای 

راستی اگر فکر و اندیشه را از انسانها بگیرند , با دیگر حیوانات  فرق خواهیم شد .

بیایید نگاه کنیم که عرفا ؛ دانشمندان عرصه شعر و ادبیات , چه نگاهی به موجز بالا داشته اند . سعدی شاعر بزرگ چنین گفته است :

 

تن ادمی شریف است به جان ادمیت                                   نه همین لباس زیباست نشان ادمیت 

اگر ادمی به چشم است و گوش و بینی                                      چه میان نقش دیوار و میان ادمیت 

خورو خواب و خشم شهوت شغبست و جهل و ظلمت           حیوان خبر ندارد زجهان ادمیت 

سعدی بسیار عالمانه وفلسفی این مسله را بیان داشته که انسان بدفکر ,همانند حیوان است .

 

بخش دوم 

بحث فکری یک مبحث  بسیار با اهمیت , مهم و طولانی است که میتوان بر محور ان گفتمان وواکاوی های بسیار جدی را باز گشود ,  اما  من این بحث را در چند مبحث جداگانه , تقسیم بندی نموده ] مورد کنکاش جدی قرار خواهم داد .  بحث کنونی را روی   فکر و بلاحت عظیمی   که کشور از کج اندیشی و بد فکری رنج میکشد . معطوف خواهم کرد . 

در کشور بعد از تاریخ معاصر ان یعنی حکومت نوین ابدالی ها بوسیله احمد شاه ابدالی ؛ تاکنون مردم د رجهل و تاریکی نگه داشته شده و فقط برای فکر سازی به چند تا مدرسه و مساجد ؛ اتکا شده است . البته این کار هم از جانب حکومات وهم از جانب استعمار تعمدا ؛ انجام یافته  است ؛ نبود فکر برای استحاله و تغیر ؛ نبود فکر برای اعمارجامعه و ترقی و تعالی ان ؛ نبود فکر برای بهتر زیستن همه وهمه از چند صد سال گذشته درین کشور بوسیله طبقات حاکم جامعه ؛ بصورت اگاهانه  , تهمدن نهادینه شده است ؛ اگر مردم در کشور به اگاهی فکری میرسیدند هیچ وقت نمی گذاشتند که حکومات  , در دست یک خانواده از پدر به پسر ؛, از برادر به برادر و برادرزاده بمیراث برسد . 

اگرکودتای سرطاان1352 بوسیله محمد داود خان , و در ادامه کودتای هفت ثور  رخ نمیداد ؛  بدون شبه بعد از وفات محمد  ظاهر خان ,  پسرش وارث خانواده او برای چندین سال دیگر و به همینگونه  , حاکمیتهای ایشان بشک موروثی تا سالهای متمادی دیگری ادامه پیدا میکرد  . 

تا زمانیکه  در فکر ما استحاله  عمیق ؛ جا خوش نکند  هیچ وقت صاحب معنویات عالی نخواهیم شد 

در یک کلام دانشمندان پژوهشی در عرصه فکر معتقد برین اند که فکر  گنج درون انسان است که : 

-میتواند انسانها را به مدارج بالایی انسانی برساند یا برعکس پلید بسازد .

-تکنولوژی بسیار مدرن یا برعکس سلاح کشتار جمعی را خلق کند .

  -بهترین انسان را د رجامعه  یابرعکس وحشی ترین انسان را بوجود اورد .

 یک از مشکلات اساسی و بنیادی در فراروی انسانها اینست که متاسفانه اکثریت قاطع جامعه خود قادر نشده اند که به این حقیقت پی ببرند . چون در درون همه مان استعداد های کشف ناشده وجود دارد که میتوان نه تنها خود بلکه محیط خود را متحول کر د.