green parel

 
 
 

متن سخنرانى زرغونه ولى فعال مدنى در تظاهرات هالند

 

ویدیو ها:

https://youtu.be/AweZExZBVZM

https://youtu.be/v1c5PXW3Bik

https://youtu.be/aXevMrWRj8Q

دوستان عزيز :

دادخواهى و سخنرانى اينجانب منحيث فعال مدنى ،فرهنگى ،اجتماعى و سياسى در تظاهرات زنان اروپا كه امروز بتاريخ 20.04.2019
به سازماندهى همايش اروپايي زنان افغانستان راه اندازى شده بود . 
 متن صحبت : 

 
تظاهرات در هالند 
متن سخنرانى زرغونه ولى فعال مدنى ، سياسى اجتماعى و فرهنگى در اروپا كانديداى ولسى جرگه ١٣٩٧ افغانستان !

 
بنام خدا 
دوستان و هموطنان عزيز مقيم اروپا 
از انجايكه مى دانيد امروز پروسه صلح و جنگ افغانستان به بحران منطقه و جهان مبدل شده است 
امروز نتنها مردم افغانستان كه چهار دهه جنگ خانمانسىوز را پشت سر گذشتانه اند و تمام هست و بود شان را اين جنگ به نابوى كشانده و كشور را به كوهله  اتش بار مبدل نموده است
كشور ما را ويران و مردم ما را تبديل به غمپاره ساخته  است
 كه در چنين اوضاع پرشتاب ودر چنين قافله دردناك و سنگپاره اى از درد ها كه مردم را خسته ساخته و نا توان شده اند  
خوشبختانه امروز مردم و تمام جوانب جنگ متعقد به واژه صلح  استند و به معنايي واقعى ان صلح يعنى ارامى و اسايش مردم ما در كشور به يك حقيقت مبدل شده است در حاليكه ديروز اين واژه پر بها به تجارت روز استفاده مى شد 
و امروز مردم ما خواهان تامين صلح و ثبات واقعى در كشور  استند
 بخصوص زنان و مادران ماكه اضافه تر از نيم پيكر جامعه را تشكيل مى دهند و همه درد ها و زخم هاى جنگ را با قربانى دادن  فرزندان شان اين زهر تلخ را چشيده و با گوشت و پوست خود احساس كرده اند كه بيشتر از هر قشر ديگر صلح را راه نجات و قطره اب حيات به مردم و كشور خود افغانستان مى دانند و از مذاكرات صلح امريكا با طالبان  با ميزبانى كشور هاى خارجى استقبال نموده و مى خواهند با اين كاروان تاريخ همسفر شوند و با عمل انديشه قلم و قدم را با عقربه ساعت و دقايق زود رس صلح همراه و همگام باشند  ولى زنان افغانستان كه سالهاى دراز با درد هاى جنگ يكجاچالش هاى فرا روى شان را اعم از خشونت عليه زنان از خيابان گرفته تا خانه و كاشانه كه در ان زندانى استند ، بيكارى ، بيسوادى ، اعتياد مواد مخدر ، فقر و نبود امكانات شرايط زندگى اجتماعى و صحى متقبِّل شده اند و با مبارزات دشوار چندين ساله و مصارفات گزاف كشور هاى متمدن و حامى حقوق بشر دستاورد هاى نسبى را كسب كرده اند كه به هيچوجه نمى خواهند زير واژه  صلح و ثبات به معامله كشانده شده و زنان بار ديگر از مشاركت هاى اجتماعى به دور و سياه پوش  و زندانى شوند و با زنجير سنت و مذهب در دست و پاي شان به حاشيه راننده شوند 
بنا براين ما زنان حق خود مى دانيم تا در اين مذاكرات نقش و حضور پر رنگ داشته باشيم زيرا اين صلح با سر نوشت نيم پيكر جامعه گره خورده است 
ما زنان حق خود مى دانيم منحيث چهره هاى مستقل  مطرح سياسى در سياست افغانستان و منطقه عملا نقش داشته باشيم 
ما زنان حق خود مى دانيم كه هر نوعه معامله را با سر نوشت مادران و خواهران و فرزندان مان كه در پشت پرده ها و در هاى بسته صورت مى گيرد تقبع نمايم و بر عليه ان مبارزه كنيم 
ما خواهان صلح در كشور با حفظ قوانين منشور ملل متحد و حقوق بشر استيم 
سنگسار ،معلوليت ، توهين و تحقير ،كتك زدن ، اسارت را نمى خواهيم برعليه چنين پديده هاى مضحك و منفور مبارزه كرده سكوت را با مبارزات و داد خواهى امروز و اينده ها را مى شكنيم و درفش ازاديخواهانه ،شعار برابرى و ملى را در سر لوح مبارزات خود  قرار داده و يخزده گى ' جمود فكرى ، عزلت نشينى بى تفاوتى طرف هاى مذاكرات در اين گردون نه بلكه صلح با كاروان بزرگ و يك ساختار گسترده كه تمام مردم افغانستان دور از تبعيض و تعصب برابر و برادر در بستر مناسب صلح در با همى كه تمام حقوق و ازادى هاى انسانى هر كدام مطابق قانون تصويب و تطبيق شود  
 ⁃ ما خواهان چنين فضا  با حفظ كرامت انسانى در جامعه استيم اين راه ما است و در خط سرخ كار ما قرار دارد و نقش پيش قرول را إيفا مى نمايم با رستاخيز و خود جوشى زنان و مثمم در اين راه مبارزه مى نمايم  و هيچ معامله را بنام صلح با حقوق به دست داشته مان نمى پذيريم . 
كار روشنگرى و مبارزات تاريخى و داد خواهانه زنان خارج مرز را  بخصوص همايشاروپايي زنان افغانستان را در  قدم اول اينجانب منحيث چهره مستقل مدنى ،فرهنگى ،سياسى و اجتماعى حمايت كرده و ثانيا چنين  داد خواهى ها در داخل و خارج مرز  را در سر خط نشرات برنامه تلويزيونى اروپايي دريچه بهار جهت اگاهى جهانيان قرار خواهد داد ه مى مى دهيم 
و همچنان ما مسوولين اين روزنه روشنگرى از نام اين برنامه تلويزيونى اروپايي دريچه بهار از داد خواهى زنان و مبارزات شان در داخل و خارج 
كشور حمايت مى نمايم
در بخش های گفتمان سیاسی ، نوای زن  دریچه ما حمایت خودرا  از پروسه ابراز
داشته ایم 
زنان افغانستان متحد شويد با همديگر پذيرى در كنار هم براى حق و حقوق شهروندى ما مبارزه نمايم 
وحدت ما ضامن موفقيت ماست 

 
زنده باد افغانستان