green parel

 
   

کوید 19 مرض مهلک و کشنده

سیما رسول

کرونا یک مرض خطرناک ومهلک است که تمام جهان بشریت را به هراس افگنده ومصاب نموده است .

این دشمن عالم بشری بار نخست در کشور چین در شهر هوان در اواخر 2019 بوجود آمد وبعدآ به قم ایران رسید واز آنجا راه خود را توسظ مهاجرین افغانی که در آن شهر پناهنده بودندبه افغانستان باز کرد . کرونا وتا امروز که من این سظور را مینویسم تقربیآ 35 هزار نصد وهفتاد نفر در این کشور جنگ زده وفقیر مبتلا این ویروس اند .

چظور به این ویروس مبتلا گردیدم

ضرالمثل معروف است که میگویند : انسان انسان به چیزیکه سخت در هراس باشد بالاخره به دامش خواهد افتاد ، بلی اواخر ماه جوزا بود که کم کم احساسی خستگی می نمودم ، بعدآ احساسی بیحالی وشبها پایم هایم تب آلود  می گردیدند واحساسی ناراحتی میکردم ، به خود میگفتم نشود به کوید 19 مبتلا شده باشم ، زیرا باور نداشتم وهیچگاه این احساس را نمیکردم که به آن ابتلا گردم واز طرفی تمام رهنمود هاونصایح سازمان بهشت جهانی را مراعات میکردم وگفته میتوانم که دستها از شوریدن شاریده بودند .

بهرحال ، خستگی وبیحالی وتب شدید روز تا روز بیشتر شد تا اینکه بیک متخصص که در نزدیکی خانه بود بود مراجعه نمودم وعوارض وعلایم را برایش باز گوکردم ، داکتر چند رقم دوای بسیار قوی را برایم موکسا زون که در رسانه در همان شب وروز درز کرده بود که دوای کرونا است سفارش کرد ووقتی این پیچکاری را ترزیق نمودم گويا، دنیا در نظرم سر چپه شد وگویی زیر شاور استاده ام فشارم فوق العاده پایین آمد . واین بود تجویز داکتر . دیگر از ترزیق وخوردن دوا خود داری نموده وخود را قرنظین نمودم ، ناگفته نماند که در مدت یک هفته هیچ نوعه غذای خورده نمیتوانستم وصرف چای لیمو ، نعنا و زنجفیل مینوشیدم .

تا اینکه دریکی از روز ها وضع ام بکلی خراب شد وضعف وبیحال به شوهرم گفتم تا مرا به شفاخانه ببرد ، این کار نیز انجام شد وداکتردومی صرف برایم شربت تقویه واشتها داده وغذای یخنی وشیر ومیوه توصیه نمود وچهارده روز قرنظین . این در حالی بود که چهارده روز را گذشتاده بودم ، این چهارده روزبه ماه کشیدوروز های دیگر نیز گذشتند ومن همچنان بیمار بودم منتها وضع کمی خوبی داشتم .

بعد یک ماه شکر به فضل وکرم الهی صحتم بهبود یافت ولی تمام اعضا برای روزها درد کشیدند ، درد که به هیچ واژه نمیتوان آنرا گنجاند وتعریف کرد وتاکنون گاهی احساسش محسوس است .وگفته میتوانم تمام سیستم اعصاب مرکزی را تا اندازهء مختل نموده است .

اکنون با آنکه گاهی قلم می گیرم ومینویسم بعد تقربیآ دوماه قلم گرفته ام واین سظور را برای شما عزیزان نوشتم ، کرونا را جدی بگیرید ، با آنکه من جدی گرفته بودم ، ولی او از من جدی تر بود .

در اخر از خداوند بزرگ محو کامل این دشمن جهانی را خواهانم وبرای دوستان وکسانی که به این مرض آغشته اند ، غذای چون یخنی ، شیر ، لیمو ، انواع میوه ها به خصوص مالته، البالو والورا توصیه میکنم زیرا این ها تاثیرات به ویژه خود را دارند . در اخیر به دوستان آرزوی صحت وسعادت وبرای جهانیان محو کامل این ویروس را دارم