green parel

 

 

كبوتران صلح  ٢١ سپتمبر روز جهانى صلح  

 

امروز ٢١ سپتمبر روز جهانى صلح است 

به صلح دوستان مبارك 

ولى كشور ما  وتعدادى از كشور ها در اتش جنگ مى سوزند ، ما جنگزده ها درًجستجوى صلح استيم

كبوتران صلح 

روزى كبوتران سفيد در سرزمين درد ها پراواز خواهد كرد 

اشك ها را به مهربانى خواهد گرفت 

زخم ها را به نوازش 

ناله ها را به شادى مبدل خواهد ساخت

برادرى ، برابرى ، عدالت و انسانيت را پيام 

اور خواهد بود 

مهربانى دستان مردم ما را خواهد فشرد 

روزى كه ديگر جنگ نباشد 

عشق قلب هاى شكسته را غرق صفا وصميميت خواهد كرد 

افسانه ها ودلواره هاى درد ها باقى خواهد ماند 

وجاگيرش اشتى وعشق خواهد بود 

بوسه وناز هاى قو هاى عاشق 

تا رسيدن اخرين لحظه ها  

به عشق جاودانگى  هر إنسان 

ارزوى والا و پيامد صلح و اشتى خواهد بود   

تبسم به لبان يتيمان 

محبت به انسان 

اهنگ هاى شادى بر زبان ها خواهد بود 

روزى كه ديگر ترانه هاى صلح و سرود   خوشبختى به نواختن اغاز خواهد كرد 

تا كم ترين سروده ها از جنگ باشد 

ترانه ها ، اهنگ ها و غزل هاى عاشقانه 

را بيشتر خواهد شنيد 

روزى كه تو بياى حتى من نباشم 

كبوتران سفيد صلح را در اغوش خواهد داشت 

لبخند جاودانه 

سرور و شادى را با دستان پر مهرو تن زخمى ات لمس خواهد كرد 

ختم درد وأغار خوشبختى انسان را تا روشنى اسمان نيلگون صلح 

انتظار كبوتران سفيد ارزو هارا خواهد داشت 

تا پايان و ختم كاروان زندگى

زرغونه " ولى " جرمنى17.09.2017

"فريب عشق "

اى كه رخسار تو چو ماه تماشايى نبود 

اينكه دل دادم ولى چشم تو روياييى نبود 

قايق درد وغمت را شكستم روزى 

حاصل اين همه  جز درد و تنهايى نبود 

بى سبب تا كه شود عمر مرا توشه درد  

دم من رفته ديگر روح ام  مسحيايى نبود 

خواستم ز غم تو بنويسم شعرى 

طرز وانداز من هرگز دل آرایی نیود
 

زرغونه "ولى" جرمنى 2017.09.19

 

بیاکه گریه کنیم

 

به زیر چنبر این آسمان سبز وکبود

نوای دل شکنیم

به کوچه کوچهء دهر

                      بیا که گریه کنیم

مگر صدای من وتو به کهکشان برسد

زغصه خون شود

دل دریا ورودبار فلک

چو وقت عصروغروب

                        بیاکه گریه کنیم

برای یاس وامید 

برای دختر رزکه عروس ماند وبرفت

بادست پر زحنا 

چونعره های گره خورده

در گلوی سحر

                        بیاکه گریه کنیم

زرغونه " ولى " جرمنى 14.09.2107

 

غزل هاى شامخى

 

امشب صداى عشق تو پيداست بر سرم 

دانى كه ارزوى تو تنهاست برسرم 

لبان مى گو ن و غزل هاى شامخى 

جام شراب و ساغر وميناست برسرم 

اشوب عشق و دردى نهان بار سرگذشت

باز هم تمناى تو چو پيداست درسرم 

دور شد زچشم سايه ات اى ماه دلنشين 

وان گه دلم شكست و چو غوغاست در سرم 

بارى اميد را ببستم به زلف يار 

اشوب عشق ان قد بالاست در سرم  

مرغان چمنزار چو خواند صداى نغز 

صد گونه داغ عشق چو ليلاست درسرم 

درد هاى بيكران و خاموشى لبم 

اى واى ز دردى او كه چه شورهاست درسرم 

زان ريزم  موج اشك چو توفان اه سرد

اى ديده هوش دار كه تمناست درسرم  

اميد و ارزو  شوريده گى دل 

دانم كه ديگر درد او تنهاست درسرم 

شامخ : كوه بلند 

نغز: نيكو و زيبا 

  

زرغونه "ولى" جرمنى 13.09.201

 

 

قفس ظلم 
 

قفس ظلم شكستن راه نجات ام ارزوست 

نواى صلح به مردم  از اين زبانم ارزوست

رباب عشق وسرودن مطربان چمن  

مرا چو عشق زليخا در رگ و جانم ارزوست 

صداى الهام صلح تا اسمان بيكران 

بر اين خلق ناتوان و ستم بارم ارزوست

رواى درد وخشونت به مادران سياه پوش

نبود ظلم وكشتار و سنگسارم ارزوست

لبان خشك و كفيده اى  دلداران وطن 

الهام مى و ساغر پر جامم ارزوست 

معصوم طفل يتيم ورنگ پريده اى جنگ 

نبود اشك  در چشمان  طفلكانم ارزوست          
 

سربازى كشته شده از براى ازادى 

محو جهل در افكار مردمانم ارزوست 

قلبم دريد ورفت شهيد برنگشت ديگر 

نفرين و نابودى به دشمنان هم ارزوست  

كوه هاى هندوكش وبدخشان لعل گون 

اتفاق واتحاد مردمانم ارزوست 

حافظ  و مولنا تبريز مفتخر

 بوداى زخمى  باميان ام ارزوست 

كوتاهى غزل ام را بدان اى عزيز دل 

سعدى با وقار و مولانا توانا را الهام ام ارزوست

پايان جنگ وخون  وكشتار مردمان 

تأمين عدالت  چو سليمانم  ارزوست

زرغونه "ولى" جرمنى 29.08.2017

 

دوستان عزيز و سروران ! 

عيد سعيد أضحى به شما ، هموطنانم وتمام مسلمانان جهان مبارك باد 

شادى وسرور دور از اتش جنگ و انتحار  

در روز هاى عيد براى تان ارزو دارم .  

عيد قربان است و قربانت شود اين دل 

حرام جامعه بربسته سزاوارت شود اين دل

براى طوف كويت در تنم بستم احرامم را

گداى پشت درو گوشه خوانت شود اين دل  
 

زرغونه "ولى" جرمنى 01.09.2017

گل ريحان 

 

شروع بادا بنام مهربان يزدان بى همتا

چه محشر كرده برمن دلبر جانانه و زيبا                                            

زنازش غرق گشته اين دل بيچاره و عاشق

فداى رنگ و رويت  تار مويت اين دل تنها  

حديث عشق مى خوانم زخورشيدو گل ريحان  

چو لاله داغ دارم سرخ وسياه در دل شيدا
 

زرغونه "ولى" جرمنى 28.08.2017