green parel

 
 

در امتداد فاجعه

میرامان اله سادات

در تداوم جنگ نیابتی وکشتار مردمان بی گناه ما در همه نقاط کشور، طی هفته جاری، به ادامه کشتار یکتعداد از هموطنان ما در موسسه تعلیمی کوثر ، ترور جوان وطن دوست یما سیاوش و همراهانش وحادثه خونبار که در پوهنتون کابل به وقوع پیوست و در نتیجه اضافه از بیست و پنج کشته وده ها زخمی بجا گزاشت همه را تکان داده است.قبل از همه، تسلیت وغم شریکی خویش  را خدمت همه خانواده های قربانیان تقدیم  داشته , به طورمختصر، توضیحاتی درزمینه ابراز میدارم.ورود جنایتکاران در محوطه پوهنتون کابل، با تمام تدابیر امنیتی، فیر های هدفمند بداخل صنف های درسی که منجر  به کشته شدن محصلین ببگناه گردید،در ذهنم خاطره های دور محیط دانشگاه کابل را زنده ساخت. خوب بخاطر دارم، پنجاه سال قبل از امروز، حادثه ناگوار به نوعی شبیه این تراژدی در محیط محصلی انزمان پوهنتون کابل، اتفاق  افتاد ،که به یقین
شروع حوادث خونبار بعدی در موسسات تدریسی ما میباشد . حادثه‌ای که درنتیجه یک جر وبحث بااخوانی های تازه تشکیل شده اتفاق افتاد، باعث قتل یک محصل و مجروح شدن چندین نفر دیگر گردید .محصل مقتول، جوان رشید به اسم سیدال، از ولایت لوگر بود.موصوف با شلیک مستقیم تفنگچه توسط گلبدین، محصل فاکولته انجنیری ، هدف قرار گرفت .قاتل که از جمله افراد جوانان مسلمان با اندیشه های اخوانیت بود  بعد ازدستگیری ومدتی کوتاه حبس طی ضمانت در دوره حکومت موسی شفیق، رهاگردید، که بعداً، با عده دیگر از هم فکرانش به پاکستان فرار نمود ودر خدمت استخبارات آن کشور قرار گرفت . بعدها، بنام امیر حزب اسلامی رهبری یکی از تنظیم های افراطی  را در جهت تخریب  کشورما به عهده گرفت.
اکنون که نیم قرن از حادثه می‌گذرد ، هزاران
انسان های بیگناه کشور ما ،جان های شرین خویشرا طی جنگ های نیابتی از دست داده اند،این شخصیت بد نام با دالر وتحت هدایت امریکاه زندگی میکند. وی همچنین بمثابه وفادار ترین فرد به سازمان استخبارات پاکستان چند روز قبل سفری هم به آن کشور داشت. هموطنان عزیز، بیاید، از تاریخ بیاموزیم، قتل وخونریزی در محیط دانشگاهی انزمان همراه با تیزاب پاشی بر روی دختران،به ادامه ضدیت با ترقی وپیشرفت بود و با زنگ خطر همراه بود ،اگاهان سیاسی ،استادان ودانشمندان ،حادثه قتل  در محیط درسی و فرهنگی را شروع نا امنی وبی ثباتی درکشور می‌دانند .اکنون پنجاه سال است که مکتب سوزی و دشمنی با فرهنگ ادامه دارد.حوادث ناگوار در محیط درسی ، مساجد وتکایا ادامه دارد.  همان سیاست های
بنیادگرایان در جهت ایجادترس و وحشت رو به افزایش می‌باشد. رهاهی از شر، این بیگانه پرستان، جز وحدت عمل همه نیروهای وطن دوست ،اعم از زن و مرد، در یک جبه وسیعی ناممکن می‌باشد .تا زمانی که مردم شریف ما حساب خویش را از جهادی ها،طالبان وداعشی ها جدا نسازند راه بیرون رفت از وضع فعلی وجود نخواهد داشت.
با عرض حرمت،
میرامان اله سادات
جرمنی، 10,11,2020