green parel

 
 

رابعه بلخى زن تابو شكن زبان فارسى عليه سنت عرب 

به پيشواز ٢٥ نوامبر روز مبارزه عليه خشونت زنان 


 
زنستيزى در تاريخ إعراب در دوره هاى مختلف مروج داشته و ريشه عميق  دارد متاسفانه اين 
ريشه در ژرف هاى جامعه ما انتقال داده شده است  و تا امروز سنت و فرهنگ ما را هم زير تأثير خود قرار داده است 
شيخان عرب با داشتن ده ها كنيز با لذت بردن 
از زندگى شان  كه مثال هاى لايتناهى وجود دارد كه اجازه ازادى به زنان شان را نمى دهند  زيرا در قانون يهودي عشق ورزيدن  زنان گناه نا بحشيدنى است و نقض ان محكوم  به سنگسار و يا مجازات سنگين است و عرب ها از ان قانون زنستيزى تا امروز حمايت مى كنند 
وزنان ما هم اين سنت را سال هاست با خود حمل كرده اند و مى كنند 
ولى ما زنان قامت برافراشته را از تاريخ كشور فارس  تا امروز با خود داريم كه تابو شكن بودند و بر عليه خرافات جامعه سنتى عرب قامت افراشته اند مانند رابعه بلخى بانوى كه علم و تعليم را بيشتر اموخته بود 
و شخصيت دانا بود اگر رودكى را پدر شعر پارسى مى شناسيم رابعه هم مادر شعر فارسى را لقب ياقته بود او با همه داشته هاى خود عاشق بكتاش غلام برادر خود شد اينكه اميد به وصل و رسيدن او به عشق جز روياى بيش نبود
از همين رو درد اش را با سوز و شور با سرودن اشعار بخصوص غزل ابراز مى داشت ولى او هميشه در مجادله بود رابعه انقدر بى حراسانه عشق مى ورزيد كه گويند روزى مشوق خود بگتاش را در باغ ديد ورفت نزدش بگتاش كه از ترس عشق را پشت پا مى زد  رابعه به شور أمد و به يكباره دست بكتاش را رها كرد برايش گفت ايا اين براى طبع تو بسنده نيست كه دل ام را بتو دادم ؟ و سرود كه سرود وان سروده ها را پنهان مى كرد ولى يكى از دوست داران رابعه بخاطر خوش خدمتى به بادار خود صندوقچه زيورات رابعه دوزديد و به برادرش حارث داد رابعه در ان صندوقچه به عوض زيورات دست خط هاى عاشقانه شان را گذاشته بود  
حارث برادرش ازین عشق اگاهی یافته ، باوجود پاکی آن بر خواهر خود آشفته ، حکم به قتل او داد. و را بعه قشنگ در لحظه ها ی جوانی ، با دل پر ارمان این دنیا   را که از آن جز غم و ناکامی نصیبی نداشت ، وداع نمود. 
در كشور ما هر سخن از عشق زنان روسپىگرى است وزنان  هميشه محكوم بوده و استند كه  ما شايد سنگسار صد ها رابعه هاى  در افغانستان استيم با قد الم  نمودن شان بكام مرگ فرو رفتند و هنوز هم فرهنگ عرب در ژرف هاى جامعه ما ريشه دارد كه بايد مبارزه عليه  خشونت زنان را بار ديگر بانوان فعال و اگاه با مشت اهنين   پشتيبانى كرد ه و صداى رسا خود  و حقوق مساوى در تمام عرسه هاى سياسى ،اجتماعى ،فرهنگى  را با اعتراضات و نقش برجسته شان در تجليل اينروز  إيفا نمايند 
زنده باد همبستگى زنان و مردان ازادى خواه 
بخاطر تامين عدالت اجتماعى  و برابرى 
روح رابعه بلخى شهيد و تمام شهداى راه ازادى 
انسان شاد باد. 
 و اينك یکی ا ز غز لها ی ر ا بعه  بلخی  :

 
الا ای با د شبگیری پیام من به دلبر بر    

 
   بگو آ ن ماه خوبان را که جان باد ل برابر بر

 
بقهر از من فگندی دل بیک د یدار مهرویا

 
چنان چون حید ر کرار در ان حصن خیبر بر

 
تو چون ماهی و من ماهی همی سوزم بتابد بر

 
غم عشقت نه بس باشد جفا بنها دی از بربر

 
تنم چون چنبری گشته بدان امید تا روزی

 
ززلفت برفتد ناگه یکی حلقه به چنبر بر

 
ستمگر گشته معشوقم همه غم زین قبو ل دارم

 
که هر گز سود نکند کس بمعشوق ستمگر بر

 
اگر خواهی که خوبانرا بروری خود به عجز آری

 
یکی رخسار خوبت را بدان خوبان برابر بر

 
ایا موذ ن بکار و حا ل عا شق گر خبر داری

 
سحر گاها ن نگاه کن تو بدان  الله اکبر بر

 
مدارای ( بنت کعب ) اندوه که یار از تو جدا ماند

 
رسن گرچه دراز آید گذ ردارد به چنبر بر

 
زرغونه "ولى " جرمنى 20.11.2017