green parel

 
 
 

استراتیژی ترمپ ، در جغرافیای

محصور !

 

 سنجر غفاری

 

 

 

 مهانت ملی ، حاصل خوش خدمتی رهبران فروخته شده درجغرافیای محصورمیبا شد !

 بدون شک  مقامات ارشد تصمیم گیرنده کاخ سفیدامریکا این دانايی و توانايی را داشتند تاتصمیم حضورنظامی را به خانه افغانها گرفتند وعملی کردند، ویا برعکس  ، گمان نخواهم داشت، تا نااگاهانه، بدون در نظر داشت خصوصیات ملی مردم ما  ، عجولانه به این عمل مبادرت ورزیده باشند ؟، بنآ نباید پالیسی سازان و استراتیژیست های ارشد کاخ سفید به اشتباه میرفتند؟ پس ازگذشت حدود هفده سال حضور نظامی در کشورما ،امیدواریم تا به اقدامات نا عاقبت اندیشانه ای دیگری متوصل نگردیده باشند !  واقعیت این است که تشدید بحران کنونی در کشورما، همانآ ، فقر سواد، اقتصاد،ایجاد تضاد عقیده و مذهب میان روشنفکران و روحانیون ،  تفاوق طلبی قومی میان اقوام وملیت های مختلف کشوربوسیله ای اهداف غیر منجمله انگلیس، روس، سعودی، ایران و پاکستان  از آواخر قرن هجدهم الی امروز، گسترش یافته، قرن بیستم به جنگهای مسلحانه وبلاخره امروز، لشکر مسلح و افراطیت این کشور ها سرنوشت ملیونها انسان رادر خانه افغانها درگروخویش دارند، هنوزهم بازی ادامه دارد، انچه عمده وقابل تذکر است همانآ تکرارسناریوی جنگ و ادامه مصیبت ها بوسیله تاریک ترین عناصرافراطی و مذهبی ، قوم گرایان افراطی و تفاوق طلب تحت چترحمایتی بنام رهبرو بزرگ قوم و قبیله که وابسته به اهداف قدرت های منطقه و جهانی قرار دارند، چنان تصویری به مردمان جهان در جغرافیای  افغانها به نمایش کشیده اند که گویا  هیچگاه نور علمیت ، دانش و تمدن بشری در این سرزمین نتابیده و همه هستی معنوی ومادی دراین مرزوبوم ، متعلق به اندیشه های قوم و قبیله ، مذهب وعقیده افراطیت، گره خورده ، باید منحوط به خواست و حمایت چهره های اجیرشده اهداف شان قرار داشته باشد،بیگانه گان تخم شالی کشت نمایند، کاه بی دانه را به آسیاب برده ،چرخش سنگ آسیاب رابه خون فرزندان مردم افغانستان تا زمانی سرعت بخشند و به حرکت داشته باشند تا خود به اهداف شان برسند و علیه همدیگربرتری جوئی  را حتمی نمایند.          انچه قبل از حضورنظامی امریکا ومتحدین بنام جهاد برمردم ما تحمیل گردید، طی گذشته  هفده سال حضورنظامی امریکا ، نیز یک سناریوی خونین و زمان گیربرای  مردم ما، بوسیله کشورهای همسایه و منطقه، قدرت های جهانی تحمیل گردید ، این است حقیقت روشن، نباید کتمان نمود !            اما امروز نمی شود، باگذشت هفده سال خونین و استراتیژی ساز برای امریکا ومتحدین ،  رقبای منطقوی و جهانی امریکا ، مردم افغانستان و جغرافیای آن را منحوط به اهداف و استراتیژی های خود محاسبه داشت ، رهبران قصر سفید چشم پوشی از این واقعیت را نباید نمایند، که درسال ۱۹۹۴  لشکر طالبان و القاعده راجنرال نصرالله بابروزیرداخله وقت پاکستان از طریق چمن و سپین بولدک بسوی قندهارسوق دادند، به  مقامات قصر سفید منجمله آقای رئیس جمهور ترمپ خاطرنشان مینمائیم که فراموش نکنید، صدراعظم پاکستان خانم بینظیر بودتو به صراحت اعلام نمودند که طالبان نتیجه توافق وحمایت امریکا، سعودی، انگلیس وپاکستان است، بنآ دشوار است تا پاکستان رامتمایل به این واقعیت بسازید تا پایگاه و مخفی گاه های طالبان و تروریزم راکه امریکا ملیون ها دالروقف ایجاد اش نموده است ، ای.اس.ای.پاکستان را طرح وپلان ایجاد داده و حمایت و رهنمود کرده است ، به یکبارگی نابود نماید؟، بهتر این بود تا بعدازحادثه خونین سپتامبر ۲۰۰۱ سریعآ به نابودی همه تشکیلات و اساسات رشد، حمایت و گسترش تروریزم در پاکستان قاطعانه واردعمل می شدید.    زمان ایکه  نیروهای  کشفی وخاص امریکا تثبیت نمودند ، اسامه بن لادن تحت حمایت و محافظت ای.اس.ای .پاکستان قرار دارد، کوماندوهای امریکا برای نابودی اسامه بن لادن دستورگرفتند،و وارد عملیات شدندو بن لادن رادرساحه ممنوعه نظامی ائیبت آباد پاکستان از پا درآوردند، امریکا نباید مقامات اطلاعاتی و تصمیم گیرنده پاکستان  رابه مثابه دوست استراتیژیک خویش مورد اعتماد و حمایت خویش قرار می دادند ؟ حکم زمان این بود تا امریکا ومتحدین فورآ وارد اقدامات جدی وعملی در زمینه نابودی اساسات، استحکام و گسترش تروریزم بوسیله پاکستان میگردیدند و فرصت را الی امروز مساعد نمی ساختند تا ای .اس.ای پاکستان پایگاه عمده و استراتیژیک طالبان و تروریستان بین المللی را  به نقاط مختلف افغانستان ، منجمله شمال کشور ما ایجاد و استحکام نمی بخشید ؟         نباید فراموش نمود که مردم امریکا بیش از۳هزارتن از فرزندان شان رادرجنگ علیه طالبان و تروریزم قربانی دادند، حدود اضافه ازآن را مجروح و معلول دارند، بلیون ها دالرحزینه ای این جنگ را متقبل شده اند، اشتباه و گناه جبران ناپذیر این فاجعه بردوش کسیت؟  متحدین نظامی امریکا نیزدر این جنگ فرزندان شان راقربانی دادند، اینکه مردم افغانستان تا امروز قربانی میدهند بشما به محاسبه خویش شامل نکرده اید؟،  انتظارمردم امریکا و افغانستان از شما در بیان و تصمیم استراتیژی جدید ، اجتناب ازتکرار اشتباه بزرگ علیه دولتمردان و مقامات تصمیم گیرنده در پاکستان است ، ارزومندیم تا قاطعانه درزمینه اقدام صورت بگیرد، :تاریخ ونسل های آینده افغان ،  امریکا و همه کشورهای متحد و اشتراک کننده این تراژیدی قرن با شما محاسبه نیکو خواهند نمود، اکنون که پیام مشخص مقامات قصر سفید تحت ریاست شما، متوجه مقامات نظامی و اطلاعاتی پاکستان است ، بازهم مورد استقبال مردم افغانستان قرار گرفته ، مردم ما هیچگاه حمایت های مادی ومعنوی مردم امریکا رادرجنگ هفده سال گذشته، اشتباهات مقامات تصمیم گیرنده را فراموش نخواهند نمود، اکنون نابودی همه اساسات ملی در جغرافیای شان را موشگافی دقیق دارند،  در نتیجه این واقعیت رانیز می پزیرند ، که امریکا باروشنفکر افغان جفآ و با بنیادگرایان وفا نموده ، اکنون هم به این اشتباه خویش روان است ، بطورمثال: حمایت معنوی و مادی به دوام نظام به اصطلاح وحدت ملی که بزرگترین اشتباه مقامات دیروزی قصر سفید محسوب میگردد یاد آورشد، یکی از علل و انگیزه تشدید بحران و ناباوریهای ملی مردم ما نسبت به تصامیم و اهداف اصلاح طلبانه ، رسیدن به اعتماد وباورملی ، استقرار نظام قانون و دموکراسی، شکست اهداف نظامی و اطلاعاتی ، و اقتصادی امریکا را میتوان در وجود رهبران غیر متحد وعاری از استراتیژی ملی و منطقوی به منظورپایان بخشیدن به مداخلات پاکستان ، ایران ، روسیه ، چین در امور کشوری ما، گسترش جنگ و نا امنی سراسری، زمینه سازی برای انکشاف و نفوذ این همسایه هادر همه امورات کشوری مارا میتوان یاد آورگردید .  آنچه ارتباط می گیرد به واقعیت های بحران کنونی در سرزمین انکارشده بنام افغانستان که در سال ۱۹۴۳ روزولت رئیس جمهور امریکا با تجربه ترین مشاور نظامی خود پاتریک هورلی را برای دریافت و درک  آنکه چگونه میتوان افغانستان را به جهان فاقد استعمار بعد ازجنگ پیوست ، به کابل فرستاد ، وینس چرچل  نخست وزیر انگلیس از این اقدام امریکا به اندازه ای متعجب شده بود که  که افغانستان را سرزمین انکارشده برای امریکا ئیان خواند.، از آن روز تا کنون استخبارات انگلیس  دست به هرگونه تلاش زده اند تا جنرالان و استراتیژی امریکا در افغانستان و منطقه پیروز نگردد و به شکست مواجه گردد، با درنظرداشت این استراتیژی و تاکتیک ، فرصتی برای رسیدن اهداف انگلیس بوسیله جنرالان و استخبارات پاکستان طرح ریزی ، بوسیله طالبان و داعش عملی میگردد، امریکا باید دقت نمود،با روشنفکران افغان کنارآمد ، طرح حقیقی شکست حصوراهداف غیر در جغرافیای کشورمارا بوسیله روشنفکران عملی دانست، در غیرآن در موجودیت نظام کنونی و اتکآ به بنیادگرایان نظام وحدت ملی ،این ماشین فرسوده و آزموده شده ،عصاره تنظیمی وطالبی، دشوارخواهدبودتا مهارپاکستان ونجات افغانستان رابوسیله حصور سه ضلع متضاد علیه استراتیژی امریکادرمنطقه چین،روسیه،ایران به سود امریکا ومتحدین انجامید.                                                                               سنجر غفاری

۲۰۱۷