green parel

 
 

 

با صمد کارمند آشنا شوید

 

با يكى از اعضاى هيت تحرير سايت مرواريد سبز اشنا شويد ! 

دست اندركاران صفحه انترنتى مرواريد سبز جهت تنظيم ونشر مطالب اين سايت كوشش نموده اند تا شخصيت هاى قلم وادب ونخبه گان 

فرهنگى ، سياسى ، اجتماعى و ملى را به حلقه كار مشترك جهت روشنگرى  بانوان دور هم جمع نموده تا با كار مشترك مطالب عالى را برايتان پيشكش نمايند.

يكى از اين  شخصيت هاى فرهيخته  فرهنگى ، سياسى و ملى كشور محترم صمد كارمند است كه خواستيم بنا بر پشنهاد علاقمندان وخواننده گان سايت مرواريد سبز به معرفى بگيريم واز محترم كارمند جهت لبيك به صداى علاقمندان اين صفحه كه حاضر شده اند تا مصاحبه با أيشان انجام دهيم سپاسگزاريم . 

محترم صمد كارمند  درسال ١٩٦٥در يك خانواده روشنفكر در شهر ﻛﺎﺑﻞ ديده به جهان گشوده و تحصيلات ابتدائيه از مكتب عبدالغفور نديم و ثانوى را به درجه اعلى  از ليسه عمر شهيد كابل به پايان رسانيده است تحصيلات عالى را در دانشكده اقتصاد دانشگاه ﻛﺎﺑﻞ ادامه داده و  به درجه ليسانس به انجام رسانيده است

كار هائ سياسئ و اجتماعئ محترم كارمند ايجاب مى كرد تاباتغييرمسلك به تحصيلات عالى ديگرئ بپردازد بدين ترتيب در پهلوئ مصروفيت كار با جوانان شامل دانشگاه پيداگوژى ﻛﺎﺑﻞ شد كه خوشبختانه به موفقيت به پايان رسانيد و به دريافت سند فراغت بسويه ماسترى از اين دانشگاه نايل امد.

 وى كه هنوزنوجوانى بيش نبود بنابرعلاقمندى كه به مردم و ميهن داشت به كارهاى فرهنگى و اجتماعى پرداخت كه در دوره مكتب با اشتراك  فعال خود در برنامه هاى فرهنگى،ادبئ و هنرى مكاتب نقش ارزنده داشت كه از كاركردهايش در تياتر بزرگ كه براى اولين بار زير عنوان  " دهقان و ارباب  "   

با اشتراك هزاران تن از هموطنان ما در تالار بزرگ پولئ تخنيك ﻛﺎﺑﻞ تدوير شده بود نقش پسر دهقان را موفقانه روى استيژ بازى نمود كه مورد تشويق هموطنان قرارگرفت همچنانكاركردهايش مورد  تقدير مسوولين مكاتب ان دوره هم قرار گرفت.

نظر بر علاقه فروان به ورزش و صحت روانه كلپ ورزشئ صلح "همكار" شد. باشگاه ورزشئ همكار نقش ارزنده در رشد استعداد هائ ورزشئ جوانان داشت و درضمن به مركز كار سياسئ شاخه پرچم تبديل شده بود كه اغاز كار سازمانئ و حزبئ كارمند هم كلپ ورزشئ همكار بود.

اين همه فعاليت ها دردوره نوجوانى و جوانئ انگيزه و الهام بخش براى مبارزات سياسى و اجتماعئ وى بوده است .

زندگى سازمانى و سياسى صمد كارمند مانند أمواج دريا پر از فرود ها وفراز ها بوده است 

او كه هنوز عضو جوان وكم تجربه در ح . د. خ . ا بود دوره سياه امين در كشور پرده تاريك و غمگين را باشهادت و كشتار هاى دستجمئ هموار نموده بود ومردم وحشت زده بوده اند كه 

كارمند هم از اين وضع سياه بربريت در كشور در امان نماند . 

از نبشته خودش مى خوانيم "كودتائ ثور و حاكميت خلقي ها برايمان اغاز روند سياه و تاريك بود، برادرم حشمت دانش اموز سال اخير پولئ تخنيك كابل در زندان خلقئ ها و باند امين تير باران شد .

در شرايط ترور و اختناق امين خانواده ما بد ترين شرايط راسپرئ كرد"

پس از جدئ سال ١٣٥٨ هجرى شمسى كار را از منشى سازمان أوليه جوانان شروع كرد بنابر فعاليت و شايستگى تا سطح منشى نواحئ  

س .د.ج ا در ناحيه هاى اول و دوم شهر كابل موظف در كار با جوانان شد.

 در سال  ١٩٨٣ جهت كسب  تحصيلات تخصصى و تجارب بهترعازم مسكو شد كه بعد از عودت دوباره منحيث مسول شعبه تبلغ وترويج كميته مركزى س د ج ا موظف به كار شد.

 در همان سال عضويت كميته مركزي را كسب كرد.وى در سال ١٩٨٦ منحيث مدير مسوول هفته نامه درفش جوانان ارتقا كرد و در عضويت بيروئ إجراييه كميته مركزي سازمان دموكراتيك جوانان پذيرفته شد.

بنابر جسارت فرهنگى مسووليت رهبرئ مجله "جوانان امروز "و نشرات خاص به جوانان ولايات و جوانان قبائل  را هم انجام داد و بعدأ درسال ١٩٨٧ نظر بر شايسته گئ و درخشش كارئ اش منحيث منشئ كميته شهر كابل سازمان دموكراتيك جوانان افغانستان  روانه كار مشكل تر اما با افتخار تر گرديد كه در دوره كارى منحيث منشى سازمان شهر كابل نقش بزرگ در روند سياسئ، اقتصادئ، اجتماعى  و نظامى شهر كابل داشت سازمان از لحاظ تشكيلاتئ اعتبار بيشتر يافت و جايگاه سازمان در دفاع از حقوق و منافع جوانان برجسته تر شد.

محترم كارمند جوان فعال و رزمنده  كه ديگر با كاركرد هاوجسارت هاى روز افزون خود در دل جوانان شهر كابل و مردم چنگ زده بود منحيث جوان ترين كانديد شهر كابل روانه انتخابات پارلمانى كشور شد پس از عضويت در چهاردهمين دورپارلمان 

وئ خوشبختانه اولين منشئ مجلس تا تعيين رهبرئ مجلس ولسئ جرگه " مجلس نماينده گان" را رهبرئ نمود و بعد ها منحيث عضو كميسيون روابط خارجي مجلس ادامه فعاليت نمود .

در ١٩٨٨ دو باره در دستگاه كميته مركزئ سازمان دموكراتيك جوانان افغانستان ارتقا نمود و منشئ كميته مركزئ سازمان دموكراتيك جوانان افغانستان انتخاب شد  وئ در اغاز أمور فرهنگ و نشرات سازمان را در گروه دبيران سازمان رهبرئ كرد و بعد ها رهبرئ أمور تشكيلات ان سازمان را به عهده گرفت.

در اولين كنگره سازمان دموكراتيك جوانان افغانستان باانتخابات ازاد و دموكراتيك به حيث معاون اتحاديه جوانان افغانستان انتخاب شد .

در دومين كنگره حزب دموكراتيك خلق افغانستان به پست با صلاحيت معاون تفتيش مركزى حزب ارتقا حزبى يافت .

اين شخصيت سياسى ، مدبر ،فرهنگى و اجتماعى كشور با سرسپرده گى 

تا ختم حاكميت ان وقت به حيث وكيل پارلمان، معاون اتحاديه جوانان افغانستان و معاون تفتيش مركزئ حزب صادقانه بدون خستگئ و وقف إيفائ وظيفه نموده است 

در مدت زمان كاري خويش به كشور هائ مختلف جهان  و  به أكثريت ولايات افغانستان سفر هائ كارئ و رسمئ  داشت و مددگار جوانان ولايات در امر مبارزه بخاطر خواست ها و ارمانهائ جوانان بوده است  .

از بهترين خاطرات اين مرد ابديده كشور از نبشته خودش مى خوانيم "برايم شركت در انسامبله صلح پراك، فيستيوال جهانئ جوانان مقيم كوريائ شمالئ خاطره افرين بود .

در اولين هيت كارئ افغانستان پس از حوادث ١٣٥٧ مقيم دنمارك به منظور كنفرانس در مورد افغانستان شركت داشتم كه نهايت با ارزش بود.

هيت سياسئ و هنرئ افغانستان را در جشنواره تركيه رهبرئ كردم.

كنفرانس جوانان در مورد وضع منطقه و جهان مقيم دهلئ نو گام با ارزش و مهم در روند سياسئ افغانستان بود

و دها سفر هائ مهم ديگر در منطقه و جهان"

وى كه با تغييرحاكميت دولتى در سال ١٩٩٢ديگر نمى توانست به فعاليت هاى سياسئ ، اجتماعئ و فرهنگئ خود ادامه دهد مانند هزاران  هم وطن ديگر راه غربت از وطن را به پيش گرفت و مجبور به ترك وطن شد

و از ٢٤ سال به اين طرف در ألمان أقامت دارد با وجود مشكلات مهاجرت هميشه احساس وطندوستى و عشق به مردم عذاب ديده كشور و وطن جنگ زده را با خود داشته با فعاليت هاى سياسئ ، فرهنگى و اجتماعى درخارج از كشور جهت حل مشكلات و چالش هاى موجود در كشور تلاش نموده و پيوسته در خدمت نهاد هاو سازمانهائ كار با افغانستان بوده و رسالت خويش را به وجه حسن انجام داده است. سايت انترنتى مرواريد سبز افتخار داشتن محترم كارمند را منحيث عضو هيت تحرير وهمكار قلمى  با خود دارد .

از وى ده ها مقاله و تحليل هائ سياسي و اجتماعى  كه بازتاب چالش هائ موجود سياسئ ، اجتماعئ ، فرهنگئ كشور بوده درصفحات انترنتى معتبر كشور به نشر رسيده است.

"حقيقت يا سراب" "گرداب يا نجات ""چالش هائ جوانان" "افغانستان به كجا خواهد رفت" نوشته هائ اخير وئ است كه در صد ها سايت انترنتئ وفيسبوك نشر شده و خوشبختانه مورد استقبال گرم خواننده گان عزيز قرار گرفته است  وهمچنان در رسانه هائ همه گانئ منحيث تحليلگر سياسي رسالت و نقش خويش را در مقابل مردم ما انجام داده و مى دهد مسووليت صفحه فيسبوكئ كمك و مواظبت از مهاجرين مقيم ألمان و اروپا را به عهده دارد .

در اين أواخر سروده هائ حماسئ و عشقئ از محترم كارمند به نشر رسيده است اين هم اخرين سروده وئ:

 

منم به دست چراغی 

 چرا برای تن  زخمی ات نگريم من

 چرا به سینه ی خونین و زخم خورده ی تو

وطن،

نمیرم من؟

چرا برای تو و دردمندی تو

دعایی مرهم نیست 

چرا

یکی ز هزاران تو دلی جمع نیست

هر آن کسی که ترا دید زخم تازه رساند

برای رستم دستان تو فسانه بخواند

که تا به خواب شود 

همه شکوه ترا

چرا دلی به تو و مردمان تو نگداخت

چرا

کسی به یتیمان تو ترانه نساخت

دلم برای تو داغ است سرزمین غمین

منم به دست چراغی 

میان راهی بزرگ

ترا دوباره به نوری امیدوار کنم

تن شکسته و زارت با خنده یار کنم

ترا دیار من و یار من،بسازم من   

برای کودک  بی خانمان و تنهایت

 سری  ببازم من

 

بر علاوه از زبان هائ رسمئ كشور به زبان هائ المانئ و روسئ بلديت دارد.

دو پسر و يك دختر دارد كه پسر و دختر اش مصروف اموزش در دانشگاه هامبورگ استند و سومى متعلم   مكتب است .

افغانستان كه امروز بنام كشور جنگ ، ترور و مواد مخدر در جهان مشهور است زاده اى چنين شخصيت هاى سياسى ، اجتماعى ،و فرهنگى 

كشور هم است كه معرفى وشناساى چنين شخصيت ها مانند محترم  صمد كارمند به تغيير ديد مثبت جهانيان جهت معرفى كشور ما  أريانا كهن و افغانستان امروز كه داراى تاريخ پر بهاى و ارزشمند

است و شير مردان اين مرز و بوم خراسان زمين نشانه شهامت مبارزه وغرور و افتخارات  شرق استند و خواهد بود.

براى محترم صمد كارمند اين شخصيت مدبرو فرهيخته ئ افتخار افرين كشور موفقيت و سلامتئ بيشتر تمنا داريم .

زرغونه ولى مسول سايت مرواريد سبز