green parel

 
 

 

خیال ها

 

خليل لطيف 
 

 

خیال ها

نمیدانم
که رفتی یا که هستی
حسی بر من شده غالب
کنار بودن و رفتن
چه بی مهری
همه پروانه ها بی شمع
منم سرگردان  و
در خود پیچیده
شب را در آغوش
کشیده
بسوی گل نا پیدا
به پروازم
نمی یابم
حضور مهربان
آیا؟؟؟
بهار آمده
ببین
آمدن باران
نمیدانم
کجاست
راه بسوی
آنچه در انتهای
دشت بودنهاست
مرا...!!!
داده احساسم
 به باد نا پیدا ها
به هر سو
میبرد
در شهر خیال ها
چه گم گشتم
میان آسمان‌ خالی از عشاق
فقط میدانم
در این غروب
دشت خشک
بهار را از...!!!
پرواز پرستو ها

لطیف

 

 

انتخاب محترم خلیل لطیف از سروده های بهاری

 

 

مجادله‌ی ملا و مقتدی بر سر نوروز:

یکی ریش تا ناف و مو تا کمر

به منبر بِرفت و بِگفت ای‌بشر

به جز عید، شادی نباشد روا

دو عید است ما را و باقی بلا

بنابر همین روی گفتم کلام

که نوروز باشد شما را حرام

هر آن‌کس در این روز شادی کند

گنه رهنمودی به وادی کند

به این شخص پیغمبر پاک‌دان

شفاعت نکردی به آخر زمان

******

یکی مرد دانا از آن جمع خاست

بگفتا به ملا که منطق کجاست

مگر دین ما دشمن شادی است؟

کجای سخن‌هات بنیادی است؟

زمستان به پایان رسیده... بیار

سخن‌های تازه چو فصل بهار

شده ریش من پای حرفت سفید

ولی از تو بر من نبودی نوید

همیشه از آتش سخن گفته‌ای

تو از قبر و مار و کفن گفته‌ای

خدا را درستی تو نشناختی

و از نو برایت خدا ساختی

چنان‌که دلت خواست گفتی سخن

نه شرم از خدا و نه از مرد و زن

یکی روز گفتی نه از انتحار

نه از قتل انسان و نی انفجار

نگفتی به‌طالب که او دشمن است

خلاف تو است و خلاف من است

دگر نیست مردم ترا گوسفند

که هرچه بگویی شود دل‌پسند

******

چو ملا چنین دید احوال را

و نجوای خلق و جنجال را

بگفتا که این مرد کافر شده

خلاف شریعت به باور شده

بریدش به بیرون مسجد بزور

که این مرد از دین گشته‌است دور

******

چو مردم بدیدند، ملای نَر

به‌جای دوپا راه رفتی به‌سر

حقیقت بر آن‌ها دل‌افروز شد

سیاهیِ شان صبح نوروز شد

همه ترک مسجد بگفت آن زمان

برفتند، نزدیک آن مهربان

همان را که ملا به جرم دلیل

ز مسجد برون کرده بودی بخیل

اقامت به بیرون در بسته شد

همان مرد، ملای وارسته شد

همه بر همان مرد گفتی درود

همان را که کافر ملا گفته ب******

همان روز مردم که پیروز شد

به فردای آن روز نوروز شد

همان مرد دانای مردم پسند

به منبر برفتی همان روز چند

لبش را چنان غنچه‌یی باز کرد

سخن را به این بیت آغاز کرد

"به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد"

بگفتا به مردم به آوای خوب

همه گل بکارید، گل‌های خوب

خدا دشمن شادمانی که نیست

خدا دشمن مهربانی که نیست

از این روز، شب‌های تان روز باد

و هر روز تان، روز نوروز باد.

 

خليل لطيف 

 

 

   

مجادله‌ی ملا و مقتدی بر سر نوروز:

یکی ریش تا ناف و مو تا کمر

به منبر بِرفت و بِگفت ای‌بشر

به جز عید، شادی نباشد روا

دو عید است ما را و باقی بلا

بنابر همین روی گفتم کلام

که نوروز باشد شما را حرام

هر آن‌کس در این روز شادی کند

گنه رهنمودی به وادی کند

به این شخص پیغمبر پاک‌دان

شفاعت نکردی به آخر زمان

******

یکی مرد دانا از آن جمع خاست

بگفتا به ملا که منطق کجاست

مگر دین ما دشمن شادی است؟

کجای سخن‌هات بنیادی است؟

زمستان به پایان رسیده... بیار

سخن‌های تازه چو فصل بهار

شده ریش من پای حرفت سفید

ولی از تو بر من نبودی نوید

همیشه از آتش سخن گفته‌ای

تو از قبر و مار و کفن گفته‌ای

خدا را درستی تو نشناختی

و از نو برایت خدا ساختی

چنان‌که دلت خواست گفتی سخن

نه شرم از خدا و نه از مرد و زن

یکی روز گفتی نه از انتحار

نه از قتل انسان و نی انفجار

نگفتی به‌طالب که او دشمن است

خلاف تو است و خلاف من است

دگر نیست مردم ترا گوسفند

که هرچه بگویی شود دل‌پسند

******

چو ملا چنین دید احوال را

و نجوای خلق و جنجال را

بگفتا که این مرد کافر شده

خلاف شریعت به باور شده

بریدش به بیرون مسجد بزور

که این مرد از دین گشته‌است دور

******

چو مردم بدیدند، ملای نَر

به‌جای دوپا راه رفتی به‌سر

حقیقت بر آن‌ها دل‌افروز شد

سیاهیِ شان صبح نوروز شد

همه ترک مسجد بگفت آن زمان

برفتند، نزدیک آن مهربان

همان را که ملا به جرم دلیل

ز مسجد برون کرده بودی بخیل

اقامت به بیرون در بسته شد

همان مرد، ملای وارسته شد

همه بر همان مرد گفتی درود

همان را که کافر ملا گفته ب******

همان روز مردم که پیروز شد

به فردای آن روز نوروز شد

همان مرد دانای مردم پسند

به منبر برفتی همان روز چند

لبش را چنان غنچه‌یی باز کرد

سخن را به این بیت آغاز کرد

"به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد"

بگفتا به مردم به آوای خوب

همه گل بکارید، گل‌های خوب

خدا دشمن شادمانی که نیست

خدا دشمن مهربانی که نیست

از این روز، شب‌های تان روز باد

و هر روز تان، روز نوروز باد.

 

خليل لطيف