green parel

 
 
 

خيابان ازارى زنان در افغانستان 

 

زرغونه "ولى" جرمنى

 

 

مصونيت حق هر زن است 

 

 

 

گرچه خيابان ازارى و اذيت زنان در افغانستان پديده جديد نيست 

سال هاى دراز است كه زنان بشكل پنهانى با اين مشكلات دست و پنجه نرم مى كنند 

بنا بر ساختار هاى سنتى  و مرد سالارانه  كه يكى ديگرى  از چالش ها و مشكلات فرا روى زنان ازار و اذيت  شان  در خيابان هاى شهر كابل و ولايات كشور 

 بشمار رفته و پر رنگ بودن انان را در مشاركت هاى اجتماعى و نقش شان را در سيستم ادارى و توليدى تضعيف مى نمايد

عدم مصونيت زنان در جامعه 

كه يكى از چالش هاى موجود است روز تا روز رشد مى يابد كه زنان را بيشتر متضرر مى سازدو عدم مصونيت زنان  نتنها حضور شان را در أماكن شغلى تحصيلى بين اجتماع مانند  رسانه ها ، ادارات و موسسات ، خريدارى ، روابط و تماس هاى كارى با مردان  در محل كار كمرنگ ساخته بلكه حضور شان را  در خارج از منزل دچار مشكلات فروان نموده است وهمچنان    

ترور شخصيت ، توهين ،احترام نگذاشتن به مقام زن ، استفاده جنسى ،خشونت عليه زنان كه ما روزانه شايد صد ها شكل خشونت با زنان در داخل و خارج كشور استيم كه اين وضع نتنها مانع حضور زنان در اجتماع  است بلكه باعث تكاليف روانى و جسمى انان گرديده و اعتماد خودى و اعتماد بالاى ديگران را خدشه دار كرده كه مصونيت شروندى را به مخاطره مى اندازد

 زنان كه بيشتر از نصف جامعه ما را تشكيل مىدهند ازار وآذيت خيابانى  با تاثيرات سو جسمانى و روانى

در كشور ما به امر نورمال روزانه  مردم ما مبدل شده است 

 و از جانب ديگر بعضا ديده مى شود كه 

تحمل پذيرى اذيت خيابانى زنان به عادت روزانه تعدادى از انان مبدل شده است و  مقامات مسؤول و زيربط در زمينه هم توجه لازم ندارند

با وجوديكه در قانون اساسى تضمين و حمايت دولت  از حق شهروندى و مصونيت  فردى تمام اتباع ساكن در كشور أعم از زنان ومردان به صراعت  درج گرديد است  

و حمايت و تطبيق اين قانون توسط دولت در اولويت كار دولتمردان قرار دارد كه متاسفانه  تطبيق قوانين در كشور بنابر نبود عدالت اجتماى و صلح در مشور به سطح نازل قرار دارد و يكى ديگرى از اين عوامل  طرز ديد مردان حواس أميز و توهين  كننده به زنان است كه بيشترين مردان  زنان  را منحيث شخصيت هاى مستقل در جامعه نپذيرفته  كه بيشتر زنان مورد استفاده جنسى  ، توهين لفظى و بعضا هم افزارى قرار مى دهند  كه ما مثال هاى زيادى از اين نوعه برخورد با زنان در كشور داريم 

بطور مثال 

زنانيكه صبحانه جهت انجام وظائف از خانه بيرون مى شوند تا محل كار و اينكه دوباره به طرف خانه مى روند تا رسيدن به خانه  مورد اذيت لفظى ، لمس كردن جسم شان توسط مردان دور و بر و يا راننده گان  اتوبوس ها و تكسى ها و يا اينكه توسط مردان رهگذر صورت مى گيرد 

و طرز برخورد مردان نسبت به زنان در جامعه اسلامى   و سنت عقب مانده كشور سختگيرانه در چوكات محدود  و مشخص شده است يعنى اينكه زنان منحيث زن مسلمان بايد در چهار ديوارى خانه به پخت وپذ ،تربيه اطفال ،مواظبت از شوهر باقى بماند و اين وظيفه را منسوب به زن شناخته اند كار در خارج از منزل را براى مردان تعيين كرده و خارج شدن از منزل را كار مردانه پنداشته اند كه تعدادى از مردم ما در حمايت اين نظر قرار دارند 

و همچنان يكى از عوامل ديگر نوع نگاه توجیه گرایانۀ مردم در رابطه به زنانی که در سرك هاى شهر جهت انجام وظايف و اشتراك فعال شان در اجتماع گشت و گذار دارند باشد و زنان مورد توهين و اهانت  قرار میگیرند، به اصطلاح زنان فعال در اجتماع از جمله زنان بى عفت استند 

دلیل دیگری است که سبب تشدید این نوع بد رفتارها در برابر زنان گردیده و تداوم و نهادینه شدن آزار و اذیت سبب سلب آزادی  هاى فردی و اجتماعی و كمرنگى بيشتر زنان در اجتماع بوده  تا سرحد قربانی ( زنان) میگردد.  كه شوربختانه 

تعدادى از زنانيكه مورد ازار و اذيت قرار مى گيرند بنابر سنت عقب مانده و عدم سطح اگاهى حقوق شهروندى در ميان مردم ما كه از قوانين و مكلفيت هاى شان در برابر همديگر نمى دانند كه از كدام حقوق در جامعه برخوردار استند به اين اساس بيشترين زنان اسيب ديده واسيب پذير مهر سكوت را  بر دهن كوبيده 

اند و هر حركت عدالتخواهى خواهى شان  ، اعتراض  و عكس العمل شان به شخصيت فردى و خانواده گى شان بر خورده و عفت و عزت شان را مورد سؤال قرار مى دهد  و به اصطلاح نام بد مى شوند   كه از ابراز ان جلوگيرى مى نمايند و سال هاى دراز را با درد ها ، تجاوز ،بى حرمتى در مقابل شان با خود حمل مى نمايند

 

زنان كه روزانه از خانه بيرون مى شوند در خيابان هاى شهر از طرف ده ها تن از راننده گان ماشين ها  به استفاده جنسى 

دعوت مى شوند و با اينكه مردان دور و بر أعم از همكاران در ادارات ، اشخاص ناشناس در خيابان هاى شهر كوشش مى كنند به شكلى از أشكال روابط جنسى را با زنان برقرار نمايند كه متاسفانه اين  وضع بيشتر متوجه حال  مردان متأهل  پول دار و زور دار است كه زنان خيابان ها را بعضا با تهديد مجبور به همرايى چنين روابط هاى نا مشروع بسازند كه نتايج منفى را در تامين روابط اجتماعى ميان مردان وزنان و زندگى شهروندى سالم دارد و زنان جامعه كه بيشترين شان در ابتدا به زور و جبرى  كهرمورد تجاوز قرار گرفته اند و كدام راه برگشت را براى خود نمى بينند به بيراهه كشانده شده اند به زنان  تن فروش و فاحشه  مبدل گرديده است كه با افزود  روز تا روز اين گونه زنان در جامعه مشكلى ديگرى است كه زندگى و مصونيت فردى و خانواده گى  خشونت و بخصوص خشونت زن عليه زن ببار مى أورد 

قانون‌گذاران افغانستان در بند هفت ماده سوم قانون منع خشونت علیه زن، آزار و اذیت را جرم پنداشته‌اند و در این بند آزار و اذیت چنین ‌تعریف می‌شود: ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال لفظ یا به‌هر وسیله یا به‌هر نحوی است که موجب صدمه به‌شخصیت، جسم و روان زن گردد. ماده پنجم این قانون آزار و اذیت را از مصادیق خشونت دانسته  و در ماده سی‌ام چنین تصریح می‌کند:

 

 

 • شخصی‌که مرتکب آزار و اذیت زن گردد، حسب احوال به‌حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد، محکوم می‌گردد.

 • در بند دوم این ماده آمده است: هرگاه جرم با استفاده از موقف و مقام مانند: جرم توسط استاد، مربی، دکتر یا آمر (رییس) شخص، ارتکاب یابد، حالت مشدده را به‌خود گرفته و مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس افزایش می‌یابد.

پس ما به اين نتيجه مى رسيم قانون موجود است 

حفاظت از قانون و تطبيق ان بنابر شرايط نا مساعد جنگ و نبود صلح و ثبات در كشور توسط مسؤولين و موظفين قانون در سطح نازل قرار دارند كه نتنها از نبود نيروى كار جامعه متضرر مى شود بلكه خشونت عليه يك طبقه جامعه كه بيشترين را تشكيل مى دهند يعنى زنان 

روز تا روز بلند مى رود كه خود جنجال برانگيز است 

كاربرد ها ! 

 • مبارزه با بيسوادى در كشور در بين زنان و مردان 

 • تدوير نشست هاى فرهنگى در ضمن رشد فرهنگ اگاهى دهى مردم به قوانين و مصونيت فردى كه بهترين راه و تكتيك كار روشنگرى است زيرا مردم از جنگ خسته استند در محافل فرهنگى بيشترين ها حضور پيدا مى نمايند 

 • با نشست هاى انفرادى ،دستجمعى،به مناسبت هاى مختلف مى توان مردم را بيشتر با قوانين و تطبيق ان  آشنا ساخت 

 • نقش رسانه ها در توضيع و تشريح و همچنان تطبيق قانون  تا حمايت مردم از قانون أعم از تلويزيون ،راديو،اخبار ،مجلات در شهر ها و لآيات حتى قريه هاى دور دست بيشتر است كه بايد توجه خاص كرد 

 • بلند بردن سطح اگاهى و تطبيق قانون در بين روشنفكران و تحصيل كرده ها كه بيشتر مرتكب

 • خشونت ها با زنان در محلات كار و اجتماع مى باشند  

 

ايجاد نهاد هاى مدنى به حمايت از زنان  

 • تا زنان بتوانند به حمايت  اين نهاد ها به اعتراضات و شكايات و كمبود هاى جامعه دور از ترس و هراس نائل ايند 

 • و كمبود ها را به صراعت نقد نموده و صداى شان را بلند كنند زيرا نقش نهاد هاى اجتماعى در زمينه مؤثر است 

 • نقش قانونگزاران ،دولتمردان ،موظفين مسؤولين در اين زمينه بيشتر محسوب مى شود كه جلب حمايت مردم را در تطبيق ان با خود داشته باشند 

 • نقش پارلمان و نماينده گان منتخب مردم در شهر و ولايات كشور ارزنده است كه بايد انان توجه لازم را در زمينه مصونيت شهروندى أعم از زنان و مردان  

 • بايد برجسته باشد كه انان در زمينه توجه بيشتر را مبذول دارند 

ما در صورت رفع چنين كمبود ها و درك وظايف مان در مصونيت شهروندى مى توانيم مردم شاد با اعتماد زندگى مسالمت أميز با تمام ارزش هاى انسانى ان براى خود أباد كنيم ودر فضاى اخوت ،برادرى و برابرى با فرزندان سالم 

زندگى شاد و با همى داشته باشيم ودردى را  در پيكر مان از نا اگاهى و نبود قانونيت احساس نكنيم 

زيرا گفته اند 

بنى آدم اعضاى همديگر اند 

كه در افرينش زيك گوهر اند 

هموطنان گرامى و خواننده گان عزيز اميد وار استم مقاله ترتيب شده مورد استفاده تان قرار گيرد تا باشد ما جامعه سالم دور از خشونت و فضاى صميمانه در برابرى و مصونيت شهروندى داشته باشيم 

با درود و مهر 

زرغونه "ولى" جرمنى 10.04.2018