green parel

 
 

 

بی بی حوا

 

به پيشواز از هشتم مارچ روز بين المللى زنان جهانى با بانو فرهيخته و كهنه كار معارف كشور بى بى حوا معرفى شويد .....!!!!!

 

محترمه بى بى حوا متولد 1328هجرى شمسى در شهر ميمنه ولايت فارياب در يك فاميل كسبه كار چشم به جهان گشوده است .زمانيكه  فقر خشونت ونابرابرى هاى زنان دركشور دامن گسترده اى داشت و روز تا روز  به اوج خود ميرسيد ان زمان كه تاريكى بيسوادى ، فقر، دوره نيمه فيودالى جهالت و صدها شكلات گردامنگير مردم كشور بود

بانوى شجاع و بى حراس از وضع موجود مردسالارى در كشور بنام بى بى رابعه توكلى از بين زنان تاريك انديش و بيسواد كشور به نابرابرى ها وبيسوادى زنان پيشتاز شده و قد علم كرد كه نمونه از زن برجسته براى بانوان  در جامعه تاريك  خويش بوده است با وجود تعنه ها ونيش حرف هاى مردم وزنان كه در انجا زندگى داشته اند با جسارت و قبول كردن تمام مشكلات جهل وتاريكى ان زمان وى از جمله اى اولين  زنانى بود كه به تعصبات وزن ستيزى در خانواده و ميحط زندگى  تاريك انديشى نقطه پايان گذاشت دختران وپسران  خانواده را در مكتب جهت باسواد شدن شامل كرد  اين خانم برجسته مادر بى بى هوا بود كه با فقر ونا توانى به مشكلات دختران وپسران را كه هر روز مانند خورشيد مى درخشيدند و به زيور علم و دانش اراسته مى شده اند  تشويق و برايشان شرايط را مساعد مى كرد واين مادر روستاىى و سرسپرده به اميد ارزو هايش كه سواد چراغ راه زندگى است ، به تشويق وخدمت براى أطفالش هر روز جان تازه مى گرفت دودختر و سه پسرش با فراغت دوره متوسطه باسواد شدند وبه با سواد ساختند و كار روشنگرى به نجات  دادن مردم روستايى از جهل وتاريكى  پرداخته و همه شان روانه خدمت مقدس معلمى بخاطر باسواد ساختن اقشار محروم جامعه عقب مانده كشوردر شهرها و قريجات ان ولايت شتافتند . كه خدمات شان قابل قدر است 

در ان زمان كه تاريكى بيسوادى ، فقر، دوره نيمه فيودالى جهالت و صدها مشكلات ديگر كه دامنگير مردم كشور بود از جمله اولاد هاى اين بانوى روستايى ولى انديشمند دو دخترش بى بى حوا توكلى و شاگل توكلى البته به تشويق مادر وپدر پير و ناتوان به كار روشنگرى دربين زنان ولايت پرداختند كه شاه گل  در موسسه زنان با منسجم ساختن بانوان بدور مؤسسه زنان و بيرون كردن زنان از چهار ديوارى خانه ان وقت در ولايت فارياب به خياطى وتدبير منزل فعاليت مى كرده است و بى بى حوا  دختر خوردتر هر دو كه به أخذ حقوق نا چيز مسوليت خانواده ده گى ده نفرى را هم عهده دارشده بودند يعنى تغير سيستم زندگى مرد سالارى كه اينبار  وظيفه را دختران فاميل به عهده گرفته بوده اند  و به كار وفعاليت  پرداخته اند . 

  بى بى حوا اين بانوى فرهيخته وى كه هنوز نو جوانى بيش نبود در اغازين كار هايش منحيث تلاوت كننده قران كريم در محافل ومجالس مكتب ليسه ستاره ولايت فارياب انتخاب مى شد

در همين زمان در سال 1344مورد توجه مردى ازادانديش ًو روشنفكر بنام ميرزا محمد پنجشيرى كه از كابل جهت انجام وظيفه در ولايت فارياب توظيف شده بود قرار گرفت ودر سن نو جوانى بنا به رسم ورواج ًعنعنات ان زمان دختران بايد شوهر كنند تن به عروسى داد كه خوشبختانه شريك زندگى اش مرد ازاد انديش مشوق و همكار كار هاى روشنگريش بوده است از ازدواج بانو حوا مدت نگذاشته بود وى بخاطر اخذ حقوق بيشتر اعاشه و اباطه فاميل تاپيستى 

كه دوش بدوش مردان يكى از وظايف مهم در ادارات انزمان بود علاقه او را جلب كرد واين رشته را فرا گرفت در پهلوى وظيفه مقدس معلمى در ادارات منحيث تاپست انجام وظيفه نمود .

اين بانوى فرهيخته كه عروسى شده بود و بايد هم مسوليت تشكيل فاميل جديد را عهده دارمى شد  در سال 1346هجرى شمسى صاحب فرزند شد كه اسمش را زرغونه گذاشت زيرا اين اسم برايش از جمله زنان نامدار و مبارزه تاريخ كشور بود . مى خواست در اينده ارزو هاى ناتكميل اش را دخترش همراى كرده واين راه دشوار روشنگرى را جهت روشن ساختن ذهنيت هاى عامه بخاطر اعاده حقوق انسانى براى مردم وبخصوص براى محروم ترين قشر جامعه يعنى زنان ادامه دهد كه اينجانب افتخار داشتن چنين مادر مبتكر و روشنگر تاريخ كشور را دارم . 

در سال هاى 1354هجرى شمسى بنا به تغير وظيفه شوهر ولايت فارياب را به قصد كابل ترك كرد وزندگى مشترك را با شوهرش در خيرخانه كابل ادامه داد .

وى كه ديگر از جمله زنان معروف معارف بشمار مى رفت گر چه در انزمان تقرر يافتن به وطيفه رسمى معلى كار ساده نبود او منحيث معلمه در مكاتب مختلف حومه شهركابل با مشكلات ترانسپورتى و امكانات بسيار ضعيف اقتصادى واجتماعى به تربيه و باسواد كردن اطفال روستا ادامه داد 

در اين زمان كه بى بى حوا دارى هفت فرزند قد ونيم قد بود منحيث مادر مهربان و مسول فاميل و بهترين همسر در پهلوى شوهرش قرار گرفت و مسايل اقتصادى  را تامين مى كرد . 

مدتى نگذاشت كه در سال 1356منحيث سر معلمه مكتب زليخا تعين شد وبعدا هم در مكتب غفور نديم بنا به لزوم ديد كارى وزارت تعليم وتربيه مقرر  شد اين برجسته زن معارف كشور در همين سال ها منحيث مديره ليسه نسوان خيرخانه تعين بست شد و مدت ها در اين مكتب باقى ماند خدمات بيشتر را انجام داد كه حتما فارغان دوره متوسطه اين مكتب با نام وى اشنا استند

وى به ادامه كار روشنگرى پرداخته در انزمان كه كمترين توجه به معلمان كشور مى شد معلمان و استادان از پاين ترين امكانات وحقوق مسفيد بوده اند  كه تا امروز هم اين مشكل با تمام قوت در جايش باقى مانده است ،  اين معلمه غريب و بى بضاعت در سال 1359 در دوره حاكميت حزب دموكراتيك خلق افغانستان كه از جمله احزاب مترقى كشور بود وبراى شخصيت هاى روشنگر و بخصوص معلمان تا اندازه تواناى و امكانات در چوكات دولتى توجه داشت وى هم مورد توجه وزارت معارف قرار گرفت جهت تقدير از كار كرد هايش يك باب  پارتمان رهايشى برايش توزيع شد وهمچنان مستحق تقدير نامه هاى وزارت معارف و رياست تعليم وتربيه شهر كابل قرار گرفت . 

بانو حوا كه تمام عمر عزيزش را در شرايط هاى نا مساعد كشور و از جمله قدرت حاكمه زنستيز طالبى در كشور باقى ماند كه قدرت سياه طالبى هم وى را از شعله ورى كار روشنگرى خاموش ساخته  نتوانسته بود به مبارزه وجسارت به كار روشنگرى با قبول مشكلات  پرداخته است 

بعد از سقوط طالبان با تشويق خانواده بزرگش و انجام وظايف مقدس معلمى وخدمت صادقانه جهت باسواد ساختند وريشه كن ساختن بيسوادى تلاش وكار عملى را انجام داده است كه تا مافوق رتبه مدت 44سال را در خدمت مردم وتربيه اولاد وطن اراستن شان به زيور علم ودانش عمر عزيزش را صرف نموده  كه خوشبختانه با گرامى داشت از خدماتش وزارت تعليم و تربيه (مكاتب را در ولايات وشهر كابل  ) بنام وى مسما نموده اند 

درسال هاى اخير( ليسسسسسه نسوان خيرخانه)

بنام ليسسسسسسه بى بى حوا ياد شد و همچنان مستحق تقدير نامه و  مدال معارف كشور گرديده است كه اينك تصوير خودش در پهلوى لوحه اين مكتب قرار دارد

    به بزرگزگداشت  از روز جهانى زن كاركرد هاى اين بانو مفتخر معارف كشوررا مسولين سايت مرواريد سبز قدردانى نموده وخدمات ايشان با قلم زرين ثبت تاريخ روشنگرى كشور خواهد شد  زيرا كار روشنگرى بامردم سر زمين جنگ هابخصوص نسل هاى جوان و نونهالان كه امروز تعدادى از انان به كرسى هاى بلندى سياسى واجتماعى وفرهنگى كشور مصروف كار استند حاصل زحمات چنين روشنگران و نخبه گان ميهن بوده و مى باشند قابل ياد اورى مى دانم بعداز سوق به تقاعد اين بانو باز هم مافوق رتبه  به وظيفه خود ادامه داده  . 

وى كه درسال 1391همسفر زندگى اش را در شرايط جنگ وراكت ،بيكارى وفقر كه سراسر كشور را فراگرفته بود از دست داد 

و كوچه هاى جنگبار و پر رنج وطن را با تعدادى از فرزندان كه مصروف فراگيرى تحصيلات بودند تنها دنبال كرد خوشبختانه اين راه دشوار را هم به موفيقت به پايان رسانيد وتمام فرزندان خود را را ملبس با علم ودانش ساخته و همه انان داراى تحصيلات عالى و ثانوى استند كه متاسفانه بنا به شرايط جنگ در كشور تمام فرزندانش  مانند هزاران هموطنان ديگرمجبور به  ترك وطن كرديده اند و در ممالك هاى  مختلف امريكا ، المان ، ناروى وغيره مهاجر شدند و اقامت  دارند

 

چند نگذاشت با امدن حكومت كرزى در سال 2007 هجرى شمسى  شركت بين الملى بى بى حوا را ايجاد كرد و از جمله اولين زنان متشبس خصوصى به فعاليت هاى تجارتى پرداخت .

 اين بانوى فرهيخته بنا به احساس وطندوستى كه دارد مهاجرت وترك وطن را ننگ دانسته فعلا در داخل كشور با قبول زندگى مشقتبار جنگ و نا امنى ولى سربلند را بسر مى برد و منحيث بانوى فعال حقوق مدنى زنان در مجالس محافل وكار هاى رضا كارانه براى زنان فعاليت دارد كه مورد توجه فعالين زنان كشور قرار گرفته است 

طول عمر صحتمندى وجسارت بيشتر به اين بانوى مبتكر ابديده وجسور وطنپرست تمنا داريم 

 به سلامتى مادران مبارز و روشنگر قرن بيست و يكم در كشور . 

تهيه شده توسط ( زرغونه "ولى " ) جرمنى 05.03.2017