نورسنگر 

 

بیـا دو بـــــاره فضـــا را پُـــر از تـــرانه کنیم

سفـــر به مـــزرعـــه ی سبزِ شاعرانه کنیم

به دســـتِ هــم بـــکاریـــم گُـــلِ محبــت را

خــــزانِ زنـــدگی را بــاغِ عـاشقــــانه کنیم

غــــروبِ یـــخ زده ی فصــــلِ تلـخِ فاصلــه را

سر اش بـه دار زنیــــم و بـرون ز خانه کنیم

هر آنکسی که نخواهد من و تو ما شویم

"من" و "تــو" چـاره به تدبیرِ ماهـــرانه کنیم

به جنگلی که تگرگ برگ روی شاخه نماند

درخــتِ عاطفــــه هــا را پُر از جوانـــه کنیم

دو بـــاره پرچـــــــمِ دلــــــدادگی بر افــرازیم

به بــــزمِ باده کشـــان رقصِ دلبـــرانه کنیم

بیــا به خواهشِ "سنگـــر" دیـارِ نــــور رویم

کنـــــارِ قُمـــــری عاشـــــق بنای لانه کنیم